You are currently viewing Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

Reč urednikaPred vama je prvi broj biltena koji u ovoj godini objavljuje Nacionalni konvent o Evropskoj uniji.

U ovom broju imaćete prilike da se upoznate sa zaključcima jubilarne desete plenarne sednice Nacionalnog konventa. Takođe predstavićemo vam rezultate nastavljenog dijaloga Nacionalnog konventa sa predsednicom Vlade Anom Brnabić na temu Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima. Biće reči o Programu ekonomskih reformi za period 2023 – 2025 kao i doprinosu naših članova u pripremi ovog važnog razvojnog dokumenta. Čitaćete o tome kako je vođena rasprava o setu pravosudnih zakona od kojih zavisi napredak u Poglavlju 23 – Pravosuđe i osnovna prava.  Takođe moći ćete da saznate i stav Radne grupe za poglavlje 35 o nemačko-francuskom predlogu normalizacije odnosa Beograda i Prištine.

Nacionalni konvent zahvaljujući svojim članicama iz čitave zemlje, nastavlja da bude nezaobilazan akter u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i da prati proces u celosti. Iako evropska integracija Srbije ulazi u treću deceniju, uvereni smo da Srbija zaslužuje ispunjenje svoje evropske perspektive i budućnost u kojoj postaje punopravna članica Evropske unije

Znamo da (evropski) put neće biti jednostavan, ali kao i uvek, mi ćemo mu doprineti na najkonstruktivniji mogući način – tako što ćemo biti objektivni i iskreni, kako prema državi, tako i prema Evropskoj uniji. Kritikovaćemo ono što nije dobro, a ujedno ćemo da pohvalimo svaki napor koji nas na tom put pomera napred, barem i za milimetar.“ Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.IntroductionNational Convention on the European Union publishes the new issue of the newsletter.

In this issue, you will have the opportunity to read about the conclusions of the tenth plenary session of the National Convention. We will also present the results of the dialogue between the National Convention and Prime Minister Ana Brnabić on the Draft Law on Internal Affairs. One of the topics is the Program of Economic Reforms for the period 2023 – 2025 and the contributions of our members. You will read about the set of judicial laws crucial for Chapter 23 – The Judiciary and Fundamental Rights. You will also be able to find out the position of the Working Group for Chapter 35 on the German-French proposal on the normalization of relations between Belgrade and Pristina.

Thanks to its members from all over the country, the National Convention continues to be an indispensable actor in the EU accession process. Although the European integration of Serbia is entering its third decade, we firmly believe that Serbia deserves to fulfill its European perspective and become a member state of the EU.

“We know that the (European) path is not be simple. Regardless, we will contribute to the EU integration process in the most constructive way possible – by being objective and honest, both towards the state and towards the European Union. We will criticize what is not good, and  praise every effort that moves us forward even slightly.” Bojana Selaković, Coordinator of the National Convention on the European Union
 IMENOVANA NOVA KOORDINATORKA NACIONALNOG KONVENTA O EVROPSKOJ UNIJI (29. septembar 2022.)Sa zadovoljstvom obaveštavamo članice Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i javnost da je Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, imenovana na poziciju nove koordinatorke Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Bojana je dokazana aktivistkinja sa višegodišnjim iskustvom u radu u civilnom sektoru. Ujedno, ona je bila aktivna i kao članica Nacionalnog konventa o EU od njegovog osnivanja. Verujemo da će svojim znanjem i zalaganjem doprineti daljem jačanju glasa civilnog društva okupljenog u Nacionalnom konventu o EU.

Koristimo priliku da se zahvalimo Nataši Dragojlović, dosadašnjoj koodinatorki na uspešnom vođenju Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji od 2013. godine. Natašino zalaganje, posvećenost, znanje i energija nemerljivo su doprineli vidljivosti i rezultatima koje je Nacionalni konvent o Evropskoj uniji ostvarivao u dosadašnjem periodu i na tome joj se srdačno zahvaljujemo.BOJANA SELAKOVIĆ APPOINTED NEW COORDINATOR OF THE NATIONAL CONVENTION ON THE EU (September 29, 2022)Sa zadovoljstvom obaveštavamo članice Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i javnost da je Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, imenovana na poziciju nove koordinatorke Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Bojana je dokazana aktivistkinja sa višegodišnjim iskustvom u radu u civilnom sektoru. Ujedno, ona je bila aktivna i kao članica Nacionalnog konventa o EU od njegovog osnivanja. Verujemo da će svojim znanjem i zalaganjem doprineti daljem jačanju glasa civilnog društva okupljenog u Nacionalnom konventu o EU.

Koristimo priliku da se zahvalimo Nataši Dragojlović, dosadašnjoj koodinatorki na uspešnom vođenju Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji od 2013. godine. Natašino zalaganje, posvećenost, znanje i energija nemerljivo su doprineli vidljivosti i rezultatima koje je Nacionalni konvent o Evropskoj uniji ostvarivao u dosadašnjem periodu i na tome joj se srdačno zahvaljujemo.Godišnji izveštaj Evropske komisije uručen Nacionalnom konventu o EUŠef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre uručio je Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. Nacionalni konvent je u ovom izdanju Godišnjeg izveštaja nanovo prepoznat kao važan akter u praćenju i evaluaciji procesa evropskih integracija. Evropska komisija zna da Konvent daje značajan doprinos celokupnom procesu evropskih integracija.

SAZNAJ VIŠEAnnual Report of the European Commission Delivered to the National Convention on The EUThe Head of the Delegation of the European Union in Serbia, Emanuele Giaufret, presented the Annual Report of the European Commission on Serbia’s progress. In this edition of the Annual Report, the National Convention remains an important actor in monitoring and evaluating the European integration process. The European Commission is fully aware of the Convention’s contributions to the European integration process.

READ MOREOdržana deseta plenarna sednica Nacionalnog konventa o EUDeseta plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU održana je 21. decembra 2022. godine. Plenarna sednica je godišnji krovni događaj Nacionalnog konventa i prilika za ocenu napretka Srbije na evropskom putu. U otvorenom dijalogu organizacija civilnog društva i nadležnih institucija razmatraju se mogućnosti za suštinske reforme u društvu u okviru procesa evropskih integracija.

Potrebno je da evropske integracije budu okvir za ključne reforme i suštinski preobražaj društva u interesu građana Srbije istakla je koordinatorka Nacionalnog konventa Bojana Selaković. Predsednica Vlade Ana Brnabić potvrdila je da će Vlada nastaviti dijalog sa organizacijama civilnog društva, a kao osnovne imperative u narednom periodu navela je vladavinu prava, borbu protiv korupcije i medije. Komentarišući odnose Srbije i Evropske unije, ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, navela je da Srbija insistira na jačanju niza elemenata saradnje u zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici koja se odnosi i do nivoa uključivanja u misije za održavanje mira.

SAZNAJ VIŠETime for a Historic Breakthrough in Relations Between Serbia and the European UnionThe tenth plenary session of the National Convention on the EU was held in the House of the National Assembly. The plenary session is the annual umbrella event of the National Convention and an opportunity to assess Serbia’s progress on the European path. Participants discussed possibilities for reforms within the European integration process in an open dialogue between civil society organizations and relevant institutions.

READ MORENastavljen dijalog Nacionalnog konventa sa predsednicom Vlade –  U fokusu Nacrt zakona o unutrašnjim poslovimaNastavljen je dijalog Nacionalnog konventa sa predsednicom Vlade Republike Srbije, Anom Brnabić. Ključna tema sastanka bio je Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima. U skladu sa najavom koju je predsednica Vlade dala na poslednjoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa, organizacije civilnog društva okupljene u Nacionalnom konventu dobile su priliku da u otvorenom dijalogu razmotre mogućnosti da unapređenjem kako teksta nacrta zakona tako i načina kako je isti predstavljen u javnosti.

Na sastanku su pored predsednice Vlade i članova Radne grupe Nacionalnog konventa, prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde, kao i predstavnici Delegacije EU i Saveta Evrope.

SAZNAJ VIŠEThe Dialogue Between the National Convention and the Prime Minister Continued – the Draft Law on Internal Affairs in FocusThe dialogue between the National Convention and the Prime Minister of the Republic of Serbia, Ana Brnabić, continued. The Draft Law on Internal Affairs was the main topic of the meeting. Following the announcement made by the Prime Minister at the last plenary session of the National Convention, the civil society organizations had the opportunity to discuss the possibilities of improving both the text of the draft law and ways of presenting it to the public.

Apart from the Prime Minister and members of the Working Group of the National Convention, the following participants took part in the meeting: Minister of the Interior Bratislav Gašić, Minister for European Integration Tanja Miščević, representatives of the Ministry of the Interior and the Ministry of Justice, as well as representatives of the Delegation of the EU and the Council of Europe.

READ MOREPravosudni zakoni u skupštinskoj proceduri samo 36 sati po završetku javne raspraveRadna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 23 upozorava javnost da je pet predloga pravosudnih zakona usvojeno od strane Vlade Republike Srbije i ušlo u skupštinsku proceduru 17. januara 2023. godine svega 36 časova od završetka javne rasprave. Na ovaj način dovodi se u pitanje smisao javne rasprave, održanih 5 sastanaka sa stručnom javnosti, kao i više od 50 priloga sa komentarima koje su dostavljeni Ministarstvu pravde, koje je bilo praktično nemoguće razmotriti u tom roku.

Uprkos tome što se na sajtu Ministarstva pravde nalazi 58 priloga koji su pristigli tokom javne rasprave, javnosti nije javno dostupan izveštaj o sprovođenju javne rasprave koji bi trebalo da sadrži i skalu prihvaćenosti komentara sa obrazloženjima, te se postavlja pitanje suštinske posvećenosti razmatranju dostavljenih primedaba i predloga. Na ovaj način Vlada Republike Srbije postupa suprotno sopstvenom Poslovniku kojim je propisan način na koji se sprovode javne rasprave. Ne samo da je upitno da li će u roku od 36 sati biti javno objavljeni pomenuti izveštaji za svaki od pet pravosudnih zakona, nego i da li su u roku od 36 sati pribavljena mišljenja Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva finansija, Ministarstva za evropske integracije, kao i Republičkog sekretarijata za javne politike.

SAZNAJ VIŠEJudicial Laws Entered the Parliamentary Procedure only 36 Hours after Closing the Public DebateThe National Convention on the European Union Working Group for Chapter 23 alarms the public that only 36 hours after the end of the public debate, the Government of the Republic of Serbia adopted five judicial laws proposals that had entered the parliamentary procedure on January 17, 2023. It has raised the question of the meaning of the public debate, the purpose of 5 meetings held with the expert public, as well as more than 50 attachments with comments submitted to the Ministry of Justice, that were practically impossible to consider within that short period of time.

Despite the fact that there are 58 contributions published on the website of the Ministry of Justice, that were received during the public hearing, the reports on the public debate conducted have not been published, which are supposed to contain a scale of acceptance of comments with elaboration. This raises a question of essential commitment to consider the submitted comments and proposals. Considering the aforementioned, the Government of the Republic of Serbia may have acted contrary to its own Rules of Procedure, prescribing the manner in which the public debate should be conducted. The question is not only whether the aforementioned reports for each of the five judicial laws could have been published within 36 hours, but also whether the opinions of the Republic Secretariat for Legislation, the Ministry of Finance, the Ministry of European Integration, as well as the Republic Secretariat for Public Policies, have been obtained within these 36 hours.

READ MORENacrt programa ekonomskih reformi 2023-2025 pred Nacionalnim konventomNacionalni konvent i Ministarstvo finansija održali su redovne konsultacije povodom pripreme Nacrta programa ekonomskih reformi (Economic Reform Program – ERP) za period 2023-2025.

Na sastanku se diskutovalo ERP-u po oblastima i ključnim strukturnim reformama. Pažnja je posvećena izazovima po konkurentnost domaće privrede, upravljanju javnim finansijama, zelenoj tranziciji, digitalnoj transformaciji, obrazovanju i zapošljavanju, regionalnom razvoju i drugim temama od značaja.

SAZNAJ VIŠEThe Draft Program of Economic Reforms 2023-2025 before the National ConventionThe National Convention and the Ministry of Finance held regular consultations on the Draft Economic Reform Program (ERP) for 2023-2025.

At the meeting, participants discussed all of the segments of ERP as well as structural reforms. The focus was on challenges for the competitiveness of the domestic economy, public finance management, green transition, digital transformation, education and employment, regional development, etc.

READ MOREBez Zajednice srpskih opština nema uspeha nemačko-francuskog predloga o KosovuSrbija nije postigla ništa time što je iskoristila dve jake karte – izlazak Srba iz kosovskih institucija i barikade na putevima, rečeno je tokom diskusije “Nemačko-francuski predlog sporazuma o normalizaciji – mnogo buke (ni) oko čega?!” Ukoliko ne dođe do formiranja Zajednice srpskih opština, neće biti ni uspeha nemačko-francuskog predloga rešenja odnosa između Beograda i Prištine, niti povratka Srba u kosovske institucije, izjavio je koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Dragiša Mijačić.

SAZNAJ VIŠEWithout the Association of Serb Majority Municipalities, the German-French Proposal will be UnsuccessfulDuring the discussion on the panel titled “The German-French proposal for an agreement on normalization – much noise about what?!” it was said that Serbia achieved nothing by using two strong cards – the exit of the Serbs from Kosovo’s institutions and roadblocks.

Without the Association of Serb majority municipalities, the German-French proposal to resolve relations between Belgrade and Pristina will yield no success nor will Serbs return to Kosovo institutions said Dragiša Mijačić, coordinator of the NCEU Working group for Chapter 35.

READ MOREPlaniramo:
…Jačanje regionalne saradnje kroz projekat “Neka pravda vlada regionom”

…Objavljivanje magazina o Pametnim regionima

…Niz konsultacija sa Delegacijom Evropske unije o vladavini prava i ekonomskoj politici

…Početak programa stručne obuke za mlade u Sekretarijatu Nacionalnog konventa

…Jačanje saradnje sa EU Info centrom, deskom Kreativna Evropa Srbija i Beogradskom otvorenom školom

…Raspisivanje novog poziva za srednjoškolce za pripremu projekata u oblasti održivog razvojaWe are working on:
… strengthening regional cooperation through the project “Let Justice Rule the Region”

… publishing a magazine about Smart Regions

… a series of consultations with the Delegation of the European Union on the rule of law and economic policy

… starting the new training program for young professionals in the Secretariat of the National Convention

… strengthening cooperation with the EU Info Center, the Creative Europe Serbia desk and the Belgrade Open School

… a new call for high school students to prepare projects in the field of sustainable developmentPredstavljamoWe present to you:
Knjigu preporuka
Nacionalnog konventa o EU


The Book of Recommendations of the National Convention on the EU
 
Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije.
Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovoran Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

This publication is produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of National Convention on the EU and may in no way be taken to reflect the views of the European Union.


Copyright © 2023 Nacionalni Konvent, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.